Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling, sluit je een overeenkomst met ons en ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Van tijd tot tijd kunnen we wijzigingen aanbrengen in de Algemene Voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met een wijziging van de Algemene Voorwaarden stop dan met het gebruik van deze website. Eventuele wijzigingen die zijn aangebracht nadat je een bestelling geplaatst hebt, hebben geen invloed op die bestelling, tenzij we bij wet verplicht zijn om de verandering door te voeren.

 

Artikel 1 | Definities

  • Afleveradres: Het adres waar de bestelling wordt afgeleverd; dit kan het thuisadres van de koper zijn of een ander adres naar zijn of haar keuze.
  • Algemene voorwaarden: De voorwaarden die uitsluitend van toepassing zijn op alle online aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de website www.strikks.nl
  • Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  • Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. De termijn van 14 (veertien) dagen gaat in per datum van de ontvangst van de bestelling.
  • Koper: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer (verkoper);
  • Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  • Verkoper: STRIKKS designer knits (www.strikks.nl)


Artikel 2 | Toepasselijkheid


2.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle online aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de website www.strikks.nl, nader te noemen ‘verkoper’. Op eerste verzoek van koper wordt een exemplaar van de algemene (verkoop)voorwaarden toegezonden. Daarnaast zijn de algemene voorwaarden door koper op de site te raadplegen.
2.2 Van deze voorwaarden wordt niet afgeweken, mits schriftelijk en in een uitzonderlijke situatie. Alle overige bepalingen van de algemene voorwaarden blijven in dergelijke uitzonderingssituatie van toepassing.


Artikel 3 | Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst met verkoper komt tot stand door aanbod en aanvaarding. De overeenkomst komt slechts tot stand door acceptatie van de verkoper.
3.2 Na acceptatie van de bestelling ontvangt de koper een bevestigingsmail op het aangegeven e-mailadres; de bevestiging bevat informatie over de bestelde artikelen, de totaalprijs en de eventuele verzendkosten.
3.3 Verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren en eventueel de overeenkomst te ontbinden. Indien een bestelling wordt geweigerd, dan deelt de verkoper dit binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling mede aan de koper.


Artikel 4 | Prijzen, verzendkosten en betaling

4.1 De vermelde prijzen op de website voor de aangeboden producten zijn altijd inclusief 21% BTW.
4.2. Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, verkoper behoudt het recht de prijzen te wijzigen; ook in het geval van een nabestelling.
4.3 De kosten voor verzending als pakket bedragen €6.95 per bestelling binnen Nederland en komen voor rekening van de koper. De kosten voor verzending als briefpakket (tot 50 gram) bedragen €1.66 per bestelling binnen Nederland en komen voor rekening van de koper. Bij een zwaarder pakket zal 
Voor verzending buiten Nederland (België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk (UK), Zweden) brengt de verkoper een bedrag van €13.95 in rekening per bestelling als pakket. Bij een briefpakket (tot 50 gram) is dit €2.90. 
4.4 De verzendkosten bij retournering van een product komen voor rekening van de koper en worden niet door verkoper terug betaald. De verzendkosten die bij het plaatsen van de bestelling zijn betaald, worden wel terugbetaald door verkoper.
4.5 Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt de koper op welke wijze betaling tot stand zal komen. Hierbij heeft de koper de keuze te betalen via IDeal, creditcard, Bancontact, MisterCash, SoFort Banking of achteraf betalen via Klarna. Betaling geschiedt altijd vooraf en volledig.


Artikel 5 | Levering

5.1 Levering geschiedt aan het huis van de koper, tenzij op de website ervoor is gekozen de bestelling op een ander afleveradres te laten leveren of te komen ophalen bij de verkoper.
5.2 Levering van de bestelling binnen en buiten Nederland is door verkoper uitbesteedt aan PostNL. Mocht de verkoper hier om bepaalde redenen van afwijken, dan ontvangt de koper hier bericht van. De algemene voorwaarden van PostNL betreffende levering van producten zijn overeenkomstig van toepassing en kunnen op de website worden geraadpleegd.
5.3 Verkoper maakt bij verzending gebruik van de track and track methode. De track and track code wordt aan de koper via het opgegeven e-mailadres verstrekt.
5.4 Mocht een artikel onverhoopt niet meer voorradig zijn; dan wordt de koper hiervan binnen drie werkdagen op de hoogte gebracht. De koper heeft dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5.5 Levering in gedeelten is toegestaan.
5.6 Indien een bestelling vanwege een foutieve adressering niet kan worden afgeleverd, dan komen de extra kosten hiervoor voor rekening van de koper.
5.7 Bestellingen zullen na 2 mislukte afleverpogingen bij het postkantoor opgeslagen. De koper ontvangt een bericht waar de bestelling in de buurt kan worden opgehaald.
5.8. Wij leveren aan woonadressen in de volgende landen: Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk (UK) & Zweden. Buiten deze landen is levering eventueel mogelijk, maar dan vragen we je om eerst contact met ons op te nemen via info@strikks.nl.


Artikel 6 | Persoonsgegevens en privacy

6.1 De koper is verplicht de juiste, nauwkeurige en actuele gegevens te verschaffen die van hem of haar worden verlangd bij het aanmelden of het plaatsen van een bestelling.
6.2 Alle persoonsgegevens worden gebruikt ter afhandeling van een overeenkomst en zullen op geen enkele wijze aan derden worden verstrekt.
6.3 Het e-mailadres van koper kan gebruikt worden om informatie over nieuwe artikelen en aanbiedingen van verkoper kenbaar te maken. Koper kan schriftelijk van deze mogelijkheid afzien.
6.4 De persoonsgegevens kunnen worden bekeken en gewijzigd via de website wanneer er niet is afgerekend als ‘gast’.
6.5 Iedereen kan om inzage in zijn of haar gegevens vragen. Daarnaast is het mogelijk om deze informatie te laten aanpassen/ wijzigen door STRIKKS dan wel te laten verwijderen voor zo ver de wet dit voorschrijft. 
6.6. Bij gebruik van deze website of bij aankoop van één van onze producten of diensten stem je ook in met ons privacybeleid. 


Artikel 7 | Bedenktijd en retourzendingen

7.1 Verkoper doet al het mogelijke om de producten zo goed mogelijk te leveren.
7.2 Mocht de koper desondanks niet tevreden zijn over het geleverde product, dan kan het product, zonder opgaaf van redenen, binnen veertien dagen worden geannuleerd. Na annulering heeft u vervolgens nogmaals veertien dagen om de aankoop te retourneren naar:
STRIKKS designer knits
Capucijnenstraat 21A-04
6211 RN Maastricht

7.3 De termijn als bedoeld in art. 7.2 gaat in op de dag na ontvangst van het product bij het afleveradres, bij ontvangst door een vooraf door de koper aangewezen aan aan de verkoper bekend gemaakt vertegenwoordiger of de dag dat het product bij de verkoper afgehaald wordt.
7.4 Retourzending geschiedt door contact op te nemen met de verkoper via een e-mailbericht aan info@strikks.nl. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de koper.
7.5 Indien de koper gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht als beschreven in art.7.2, dan komen de kosten van de terugzending van het geretourneerde product voor rekening van de koper.
7.6 Retourzendingen worden enkel geaccepteerd indien het product niet gedragen of gewassen is en nog voorzien is van alle labels. De producten moeten in de originele staat worden teruggestuurd.
7.7 Indien verkoper het product retour ontvangen heeft en de koper heeft voldaan aan de eisen van art.7.6, dan zal verkoper er zorg voor dragen dat het orderbedrag binnen veertien dagen wordt terugbetaald.
7.8 Koper is niet gerechtigd beroep te doen op zijn/haar herroepingsrecht indien dit betrekking heeft op producten met een digitale inhoud. Na een succesvolle betaling is de koop definitief en ziet de koper af van zijn recht van ontbinding.
7.9 Er gelden andere voorwaarden met betrekking tot bedenktijd en herroepingsrecht bij een overeenkomst bij de zogenaamde (online)(brei)cursussen; deze worden verder toegelicht in art 8.
7.10 Er gelden andere voorwaarden met betrekking tot de bedenktijd en herroepingsrecht bij een overeenkomst bij gepersonaliseerde artikelen. De koper kan geen gebruik maken van zijn herroepingsrecht, aangezien de producten speciaal voor de koper gemaakt worden. Verkoper zal wel zijn uiterste best doen om aan de gewijzigde wensen van de koper te voldoen, mits deze dit, binnen 14 dagen na aankoop, schriftelijk aan ons kenbaar maakt.
7.11 Er gelden andere voorwaarden met betrekking tot de bedenktijd en herroepingsrecht bij aankoop van een kleurkaart voor onze (biologische) breimachinegarens. De koper gaat er mee akkoord dat dit product niet kan worden geretourneerd. Na betaling is de koop definitief. Wel kan de koper, binnen 14 dagen zijn of haar aankoop, schriftelijk/ per e-mail, herroepen. Indien het product(en) dan reeds verzonden zijn, weigert de koper het pakket aan de deur bij de bezorger of stuurt het briefpakketje, ongeopend en ongeschonden retour aan de verkoper. STRIKKS draagt hierna zorg voor volledige terugbetaling, indien van toepassing. 


Artikel 8 | Aanvullende voorwaarden met betrekking tot het boeken en volgen van (online) cursussen

8.1 In dit artikel worden aanvullende voorwaarden vermeld die gelden bij het aangaan van een overeenkomst bij het volgen van een breicursus of een online lessenpakket, de online privélessen. Alle andere bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op dit type overeenkomst.
8.2 Onder breicursus wordt verstaan de overeenkomst waarbij geen producten geleverd worden, maar een dienst wordt verkocht aan de koper. Verkoper verstrekt de koper informatie, kennis en technieken over breien op de breimachine op de door koper geboekte data, binnen de omschrijving zoals op de website wordt vermeld.
8.3 Betaling geschiedt altijd vooraf en volledig als vermeld in art.4
8.4 Wanneer er een gedeeltelijke annulering door de koper verlangd wordt en verkoper gaat akkoord met een gedeeltelijke terugbetaling zal de terugbetaling evenredig berekend worden. Één cursusdag staat hierbij gelijk aan 50 (zegge: vijftig) of 33 (zegge: drieëndertig) procent van het totaalbedrag van de bestelling/overeenkomst.
8.5 Verkoper behoudt het recht om de breicursus te annuleren wanneer er volgens de verkoper onvoldoende aanmeldingen en/of betalingen zijn binnengekomen of wanneer door ziekte en/of overmacht de cursus niet door kan gaan. Wanneer de overeenkomst door de verkoper ontbonden wordt, dan krijgt de koper, zo snel mogelijk, maar uiterlijk twee werkdagen na ontbinding, hiervan bericht op het door hem verstrekte e-mailadres. Verkoper draagt er zorg voor dat het aankoopbedrag binnen veertien dagen wordt terugbetaald.

8.6 Bij het boeken van een breicursus die op locatie gehouden wordt, gelden andere voorwaarden met betrekking tot het herroepingsrecht dan vermeld in artikel 7: 
8.6a Tot 30 dagen voor aanvang van de cursus kan deze overeenkomst kosteloos en zonder opgaaf van reden geannuleerd of gewijzigd worden door de koper. Verkoper draagt er zorg voor dat het aankoopbedrag in het geval van annulering binnen veertien dagen wordt terugbetaald.
8.6b Tot 10 dagen voor aanvang van de cursus kan deze overeenkomst door de koper ontbonden worden, maar is de koper verplicht tot het betalen van de helft van het aankoopbedrag. Verkoper draagt er zorg voor dat dit bedrag binnen veertien dagen wordt terugbetaald. Wijzigen is niet mogelijk.
8.6c Minder dan 10 dagen voor aanvang van de cursus is het ontbinden of het wijzigen van de overeenkomst niet mogelijk. Ook niet bij overmacht bij de koper. De koper heeft geen recht op een terugbetaling. De koper behoudt wel het recht om op het moment van annulering, direct en met volledige verstrekking van alle gegevens gevraagd door verkoper, een andere cursist voor te dragen.
8.6d Het recht benoemd in art. 8.9 C vervalt wanneer dit niet op het moment van annulering is gedaan en de plaats door verkoper reeds vergeven is aan de eerstvolgende op de wachtlijst.

8.7 Bij het boeken van een online breicursus, de zogenaamde online privéles, gelden andere voorwaarden met betrekking tot het herroepingsrecht dan vermeld in artikel 7 en als vermeld in artikel 8.6: 
8.7a Binnen 14 dagen na aankoop kan de overeenkomst kosteloos en zonder opgaaf van reden geannuleerd of gewijzigd worden door de koper. Verkoper draagt er zorg voor dat het aankoopbedrag, in het geval van annulering, binnen veertien dagen wordt terugbetaald.
8.7b Na 14 dagen is de koopovereenkomst definitief en is annuleren niet mogelijk. Ook (gedeeltelijke) wijzigingen of ruilingen zijn niet mogelijk.
8.7c Bij aanvang van de online lessen wordt het tegoed nauwkeurig door verkoper bijgehouden en dit overzicht kan te allen tijden met de koper gedeeld worden wanneer deze daartoe verzoekt. 
8.7d Het tegoed blijft onbeperkt geldig. Een tegoed mag in uitzonderlijke gevallen (zoals overmacht, ziekte of overlijden) overgaan op iemand anders. Koper doet hiervoor, schriftelijk, een voorstel bij verkoper. Na akkoord zal de dienst onder dezelfde voorwaarden als hier gesteld voortgezet worden.  


8.8 Verkoper draagt er zorg voor dat de voorraad als vermeld op de website accuraat en volledig is. Onder wachtlijst wordt een lijst verstaan die ontstaat wanneer er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen. Een wachtlijst ontstaat via een aparte overeenkomst tussen koper en verkoper. Koper is pas verplicht tot een volledig betaling vooraf op het moment dat er een beschikbare plaats wordt geaccepteerd.
8.9 Wanneer er onverhoopt, door technische mankementen en/of overmacht als vermeld in art.10 verkoper de ontstane overeenkomst niet kan nakomen dan wordt de koper hiervan binnen twee dagen schriftelijk op de hoogte gesteld op het door de koper verstrekte e-mailadres. De koper heeft in dit geval recht op een volledige teruggaaf van het aankoopbedrag. 
8.10 Bij het bezoeken van de designstudio van STRIKKS designer knits (contactgegevens in art.15) is het koper/cursusdeelnemer verboden om iedere vorm van kennis, op welke manier dan ook, omtrent producten/diensten, ontwerpen en grondstoffen die binnen het intellectueel eigendom van STRIKKS designer knits vallen, openbaar te maken, door te verkopen, te kopiëren of documenteren of aan derden te verstrekken, mits schriftelijke toestemming van de verkoper.
8.11 Alle andere bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn ook van kracht op dit type overeenkomst tenzij anders vermeld.
8.12 Verkoper verplicht zich ertoe om eventuele klachten van koper binnen veertien dagen in behandeling te nemen.


Artikel 9 | Garanties

9.1 Verkoper garandeert dat alle producten voldoen aan de specificaties zoals vermeld op de website en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
9.2 Koper heeft de verplichting te onderzoeken bij ontvangst, och uiterlijk binnen de herroepingstermijn, of de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst zoals gesloten met de verkoper.
9.3 Indien de producten niet voldoen aan de garantie, dient de koper dit kenbaar te maken aan de verkoper. Verkoper zal de tekortkoming zo spoedig mogelijk oplossen.
9.4 Indien de oplossing als genoemd in art.8.3 niet voldoet aan de verwachting, dan kan de koper binnen de herroepingstermijn van zeven werkdagen de overeenkomst ontbinden. Het verschuldigde bedrag wordt binnen veertien dagen door verkoper terugbetaald.
9.5 De te dezen genoemde garantie vervalt indien het product reeds gebruikt, gedragen en/of gewassen is, getracht is een gebrek te herstellen en/of wijzigingen aan te brengen. Eveneens vervalt de garantie inden de koper de instructies van verkoper niet heeft opgevolgd.


Artikel 10 | Overmacht

10.1 In geval van overmacht is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de bestelling op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan koper mede te delen en zonder dat verkoper gehouden is tot schadevergoeding, mits dit in het kader van de redelijkheid en billijkheid niet rechtvaardig zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan: iedere tekortkoming welke niet kan worden toegerekend, omdat zij niet is te wijten aan zijn schuld, mocht krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
10.3 Indien verkoper bij het intreden van de overmacht reeds voor een gedeelte aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde product afzonderlijk te factureren. De koper is verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft. Dit geldt echter niet indien het reeds geleverde product geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 11 | Aansprakelijkheid

11.1 De verkoper draagt de verantwoordelijkheid tot aan levering van het product. Na levering gaat het risico over op de koper. Verkoper is niet aansprakelijk door schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
11.2 Verkoper draagt er zorg voor dat de afgeleverde bestelling aan de overeenkomst beantwoord.
11.3 Iedere aansprakelijkheid van verkoper jegens de koper is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan verkoper verschuldigd is.
11.4 De verkoper sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie die door middel van de website is verkregen of wordt afgenomen. De informatie en de afbeeldingen zijn indicatief, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding vormen tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
11.5 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit overschrijding van de levertermijn en/of het niet voorradig hebben van aangeboden, bestelde en/of betaalde producten en diensten.
11.6 De beperkingen opgenomen in deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade te wijten is aan grove schuld/ opzet van verkoper of haar ondergeschikten.


Artikel 12 | Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Door nakoming van de overeenkomst verkrijgt de koper een niet exclusief gebruiksrecht. De levering van de bestelling strekt niet tot enige overdracht van intellectueel eigendom.
12.2 Alle rechten van intellectueel eigendom ter zake van de producten die worden aangeboden op de website en die worden gebruikt ter voorbereiding van de overeenkomst berusten uitsluitend bij de verkoper.
12.3 Het maken van kopieën, aanpassingen, wijzigen van de foto’s en inhoud van de website in welke vorm en op welke manier dan ook is uitdrukkelijk verboden, mits met schriftelijke toestemming van de verkoper.


Artikel 13 | Eigendomsvoorbehoud

13.1 Het eigendom van de geleverde producten berust tot aan betaling van het verschuldigde bedrag volledig bij de verkoper. Indien de koopprijs is voldan gaat et eigendom vanwege rechtswege over naar de koper.
13.2 De koper mag de producten, totdat het eigendom is overgedaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


Artikel 14 | Gebruik #YESiknityoutoo

14.1 Alle foto's die gepost worden met gebruik van de hashtag #iknityoutoo of #strikks, en waarna je hebt gereageerd hebt met #YESiknityoutoo, mogen door STRIKKS, onbeperkt en zonder daarvoor een eenmalige vergoeding of royalty schuldig te zijn, ongelimiteerd gebruikt worden. STRIKKS behoudt zich voor deze foto's enkel en alleen te gebruiken ter promotie van haar merk en producten op haar website, in nieuwsbrieven, social media-uitingen, catalogussen, e-mail en andere marketing gerelateerde uitingen. 
14.2 STRIKKS mag deze foto('s) gebruiken, reproduceren, distribueren, aanpassen en/of combineren met ander (beeld)materiaal. 
14.3. Hierbij geef je aan dat jij alle rechten hebt van deze foto, dat je de toestemming hebt van een persoon die op je foto staat en dat het gebruik van deze foto's door STRIKKS geen inbreuk maakt op de rechten van een derde partij of de wet overtreedt.
14.4 Je vrijwaart STRIKKS van enige verplichting tot betaling voor het gebruik van de foto('s) of voor het intellectueel eigendom van de foto('s) in relatie tot het gebruik hierboven beschreven. 
14.5 Je vrijwaart en ontslaat STRIKKS, en alle personen die namens STRIKKS handelen, van alle claims, eisen en aansprakelijkheden e.d. in relatie met het gebruik van de foto's zoals hierboven beschreven. 


Artikel 15 | Klachtenregeling

15.1 Verkoper beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
15.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
15.3 Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen (gerekend vanaf de datum van ontvangst) beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
15.4 Bij klachten dient de koper zich allereerst te wenden tot de verkoper. Mocht er niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de koper de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
15.5 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
15.6 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


Artikel 16 | Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle overeenkomsten met verkoper is het Nederlands recht van toepassing.
16.2 De bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die tussen partijen ontstaan tot hoofde van deze overeenkomst.


Artikel 17 | Bedrijfsgegevens

STRIKKS vof  |  www.strikks.nl
Capucijnenstraat 21A-04
6211 RN Maastricht
info@strikks.nl
KvK   54221560
BTW  NL851218817B01


Artikel 18 | Vertaling (clausule m.b.t. prevaleren)

In het geval van een conflict tussen deze Nederlandse versie van de Algemene Voorwaarden en een vertaalde versie, is de Nederlandse versie doorslaggevend.

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op 'Ja' te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.